Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów spółki Nanovectors Sp. z o.o. / Invitation to acquisition bid of the shares of Nanovectors Sp. z o. o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym zaprasza do składania ofert nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Nanovectors Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000410265, NIP 8982199408, zwanej dalej „Spółką”.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zapraszający posiada w Spółce 18 192 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (zwane dalej „Udziałami”), o łącznej wartości nominalnej 909 600 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset złotych), reprezentujących 49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
2. Zapraszający akceptuje jedynie oferty wiążące w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.). Oferowana cena nabycia Udziałów powinna dotyczyć nabycia jednocześnie wszystkich Udziałów (tj. jednorazowej zapłaty ceny jednocześnie za wszystkie Udziały).
3. Zapraszający akceptuje jedynie jednorazową płatność ceny przelewem na konto Zapraszającego wskazane w umowie zbycia Udziałów.
II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ SYTUACJI PRAWNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI
1. Dokumentacja dotycząca sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki udostępniana będzie oferentom do wglądu w okresie 14 dni od publikacji niniejszego Zaproszenia, po uprzednim okazaniu odpisu z rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy osób fizycznych) oraz po podpisaniu dokumentu pn. „Umowa o zachowaniu poufności”.
2. W przypadku oferentów posiadających siedzibę poza obszarem Polski przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej – poświadczone przez Konsulat / Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.
III. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW
1. MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Pisemną ofertę nabycia Udziałów należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta nabycia udziałów w Nanovectors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – nie otwierać” oraz oznaczeniem oferenta, na adres: Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, w godzinach 09:00 – 16:00. Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zapraszającego).
2. WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zapraszający stawia przed oferentami w niniejszym Zaproszeniu.
3. MIEJSCE I TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie pięciu dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
4. KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH PUNKTACJA
Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest zaproponowana przez oferenta cena. W przypadku zaproponowania przez oferentów takiej samej ceny, ogłoszone zostanie dodatkowe Zaproszenie, skierowane do oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze, takie same oferty. 
IV. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
V. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyniku postępowania oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie.
VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zbycia Udziałów w terminie 60 dni od daty powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze.
VII. SPÓŁKA, KTÓREJ UDZIAŁY SĄ PRZEDMIOTEM ZBYCIA
Nanovectors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61
50-369 Wrocław
http://nanovectors.pl/
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest rozwój technologii zabezpieczeń przed fałszerstwami.
VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH UDZIAŁÓW
1. Przedmiotem transakcji zbycia jest 18 192 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 909 600 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset złotych), reprezentujących 49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
2. Zamawiający akceptuje wyłącznie oferty cenowe wyższe od łącznej wartości nominalnej Udziałów.
Zapraszający ma prawo, bez podania przyczyn:
a) odstąpić od przeprowadzenia transakcji zbycia Udziałów,
b) przedłużyć termin składania ofert.
Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) zostanie złożona po terminie,
b) nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.
Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zapraszającego).

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapraszający posiada w Spółce 18 192 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (zwane dalej „Udziałami”), o łącznej wartości nominalnej 909 600 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset złotych), reprezentujących 49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
 2. Zapraszający akceptuje jedynie oferty wiążące w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.). Oferowana cena nabycia Udziałów powinna dotyczyć nabycia jednocześnie wszystkich Udziałów (tj. jednorazowej zapłaty ceny jednocześnie za wszystkie Udziały).
 3. Zapraszający akceptuje jedynie jednorazową płatność ceny przelewem na konto Zapraszającego wskazane w umowie zbycia Udziałów.

II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ SYTUACJI PRAWNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI

 1. Dokumentacja dotycząca sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki udostępniana będzie oferentom do wglądu w okresie 14 dni od publikacji niniejszego Zaproszenia, po uprzednim okazaniu odpisu z rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy osób fizycznych) oraz po podpisaniu dokumentu pn. „Umowa o zachowaniu poufności”.
 2. W przypadku oferentów posiadających siedzibę poza obszarem Polski przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej – poświadczone przez Konsulat / Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

III. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW

1. MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Pisemną ofertę nabycia Udziałów należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta nabycia udziałów w Nanovectors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – nie otwierać” oraz oznaczeniem oferenta, na adres: Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, w godzinach 09:00 – 16:00. Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zapraszającego).

2. WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM

Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zapraszający stawia przed oferentami w niniejszym Zaproszeniu.

3. MIEJSCE I TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT

Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie pięciu dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.

4. KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH PUNKTACJA

Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest zaproponowana przez oferenta cena. W przypadku zaproponowania przez oferentów takiej samej ceny, ogłoszone zostanie dodatkowe Zaproszenie, skierowane do oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze, takie same oferty. 

IV. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

V. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyniku postępowania oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zbycia Udziałów w terminie 60 dni od daty powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze.

VII. SPÓŁKA, KTÓREJ UDZIAŁY SĄ PRZEDMIOTEM ZBYCIA

Nanovectors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61

50-369 Wrocław

http://nanovectors.pl/

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest rozwój technologii zabezpieczeń przed fałszerstwami.

VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH UDZIAŁÓW

 1. Przedmiotem transakcji zbycia jest 18 192 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 909 600 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset złotych), reprezentujących 49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
 2. Zamawiający akceptuje wyłącznie oferty cenowe wyższe od łącznej wartości nominalnej Udziałów.

Zapraszający ma prawo, bez podania przyczyn:

 • odstąpić od przeprowadzenia transakcji zbycia Udziałów,
 • przedłużyć termin składania ofert.

Odrzuceniu podlega oferta, która:

 • zostanie złożona po terminie,
 • nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zapraszającego).

--------------------------------------------------------------------------------

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. with the registered seat in Wrocław, Stabłowicka Street 147, 54-066 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the National Court Register, run by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, holding the KRS number 0000300736,  Tax Identity Number NIP: 8942930022 hereinafter referred to as “the Inviting Party”, herein invites to submit bids on the acquisition of shares held by the Inviting Party in Nanovectors Sp. z o. o., the company with the registered seat in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the National Court Register, run by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, holding the KRS number 0000410265, Tax Identity Number NIP 8982199408, hereinafter referred to as “the Company”.

I. OVERALL INFORMATION

 1. The Inviting Party holds 18 192 (in words: eighteen thousand one hundred ninety two) shares in the Company, of a face value of PLN 50 (in words: fifty zloty) each (hereinafter referred to as “the Shares”), of a total face value of PLN 909 600 (in words: nine hundred and nine thousand six hundred zloty), representing  49% of the Company’s share capital and carrying the right to exercise 49% total number of votes at the Company’s Meeting of Shareholders.
 2. The Inviting Party shall accept solely the binding bids, within the meaning of Art. 66 of the Civil Code (Journal of Laws 1964, No. 16, item 93). An offered acquisition price of Shares ought to refer simultaneously to all the Shares (i.e. one-off settling of the price simultaneously for all the Shares).
 3. The Inviting Party shall accept solely one-off payment of the price transferred onto the bank account of the Inviting Party set out in the Share acquisition contract. 

II. VENUE AND DATE OF ACCESS TO DOCUMENTATION SPECIFYING LEGAL, ECONOMIC AND FINANCIAL STATUS OF THE COMPANY

 1. The documentation specifying legal, economic and financial status of the Company shall be disclosed to the bidders within 14 days following the release of this Invitation, upon a previous submission of the  excerpt of the Register of Entrepreneurs (does not apply to natural persons) and upon signature of the “Confidentiality clause”.
 2. In the event of bidders with the registered seat outside the territory of Poland, the submitted documents draw up in a foreign language shall be translated into Polish by a sworn translator, and, moreover, such documents as: extract from the register applicable to a bidder and a power of attorney to act on behalf of the bidder shall be – in the case of persons holding the registered seat outside the European Union – certified by the Consulate/ Embassy of the Republic of Poland in the country of the bidder’s seat. 

III. BID SUMBISSION AND SHARE DISPOSAL PROCEDURE

1. VENUE, MODE, FORM AND DEADLINES OF BID SUMBISSION

The Share acquisition bid, made in writing, shall be submitted in person or through a registered delivery against an acknowledgement of receipt, or through a courier mail against an acknowledgement of receipt, in a sealed envelope with the note: “The acquisition bid relating to shares in Nanovectors Sp. z o.o. , with the registered seat in Wrocław –  do not open” and bidder’s specification, into the following address: The Management Board of Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. The bid deadline expires on January 14, 2015, 3:00  p.m.(the date and time of delivery of the bid to the Inviting Party’s headquarters are crucial).

2. FORMAL PREREQUISITES TO BE FULFILLED IN ORDER TO MAKE THE BID PROCESSED WITH REGARDS TO CONTENT

The bid ought to be drawn up and submitted in compliance with requirements the Inviting Party has established towards the bidders in this Invitation.

3. VENUE AND TIME OF BIDS’ PROCESSING

Bids shall be processed and the most favorable one shall be selected within five working days following the bid deadline. 

4. ASSESSMENT CRITERIA AND POINTS

One criterion subject to the assessment shall be the price offered by the bidder. If other bidders provide the same price, an additional Invitation shall be published, addressed to the bidders who have submitted the most favorable, identical bids.

IV. MAXIMUM BID TERM

The bidder shall be bound by a bid until the date he/she has been notified on selection of another bid, yet no longer than 90 days following the bid deadline.

V. DEADLINES FOR NOTIFICATION TO THE BIDDER ON SELECTION OF THE MOST FAVORABLE BID

The bidders shall be notified immediately, in writing, on selection results. 

VI. DEADLINES FOR CONCLUSION OF THE SHARE DISPOSAL CONTRACT 

The bidder, that has submitted the most favorable bid, shall enter into the Share disposal contract, signed within 60 days following the date the bidder has been notified on the selection.

VII. THE COMPANY WITH SHARES TO BE DISPOSED OF

Nanovectors Sp. z o.o. with the registered seat in Wrocław

Marii Curie-Skłodowskiej Street 55/61

50-369 Wrocław

http://nanovectors.pl/

The core business of the Company is development of technologies protecting against forgery. 

VIII. TERMS AND CONDITIONS ON NUMBER OF SHARES TO BE ACQUIRED

 1. The subject of the deal is a disposal of 18 192 (in words: eighteen thousand one hundred ninety two) shares in the Company, of a face value of PLN 50 (in words: fifty zloty) each (hereinafter referred to as “the Shares”), of a total face value of PLN 909 600 (in words: nine hundred and nine thousand six hundred zloty), representing  49% of the Company’s share capital and carrying the right to exercise 49% total number of votes at the Company’s Meeting of Shareholders.
 2. The Inviting Party shall accept solely the price bids higher than total nominal value of Shares.

The Inviting Party is entitled to:  

 • withdraw from the deal meant as disposal of Shares,
 • extend the bid deadline.
 • without giving any reasons for that.

 

The bid to be rejected shall be the following:

 • that has been submitted following the deadline,
 • does not comply with terms and conditions set out herein.

 

The bid deadline expires on January 14, 2015, 3:00  p.m.(the date and time of delivery of the bid to the Inviting Party’s headquarters are crucial).

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres