Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zaproszenie do składania ofert nabycia licencji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA LICENCJI
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP: 8942930022, REGON: 020671635, zwana dalej „Zapraszającym”, zaprasza do składania ofert nabycia licencji uprawniającej do komercyjnego wykorzystania technologii objętej zgłoszeniem patentowym pt. „A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011).

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2013 r. o godzinie 13:00 (decyduje data doręczenia oferty).

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zapraszający jest jednym z dwóch współuprawnionych do zgłoszenia patentowego: „A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011).
2. Zapraszający akceptuje jedynie oferty wiążące w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.). Oferowana cena nabycia licencji powinna składać się z trzech części:

- opłaty wstępnej (up-front payment) wyrażonej jako kwota netto w złotych polskich,
- opłaty licencyjnej wyrażonej jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii,
- opłaty licencyjnej wyrażonej jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę.

II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ TECHNOLOGII BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA
1. Dokumentacja dotycząca technologii objętej zgłoszeniem patentowym pt.: „A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011) udostępniana będzie potencjalnym oferentom w siedzibie Zapraszającego od dnia publikacji niniejszego Zaproszenia do dnia, w którym upływa termin składania ofert, po uprzednim okazaniu odpisu z rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy osób fizycznych oraz jednostek badawczo-rozwojowych) oraz po akceptacji dokumentu pn. „Umowa o zachowaniu poufności”.
2. W przypadku oferentów będących osobami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób zagranicznych pochodzących spoza państw Unii Europejskiej – poświadczone przez Konsulat / Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

III. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA SPRZEDAŻY LICENCJI
1. MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Pisemną ofertę nabycia licencji należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta nabycia licencji uprawniającej do komercyjnego wykorzystania technologii objętej zgłoszeniem patentowym pt. „A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011) – nie otwierać” oraz oznaczeniem oferenta, na adres: Zarząd, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, w godzinach 09:00 – 16:00. Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2013 r., o godzinie 13:00 (decyduje data doręczenia oferty).

2. WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM

Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zapraszający stawia przed oferentami w niniejszym Zaproszeniu.

3. MIEJSCE I TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.

4. KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH PUNKTACJA
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Opłata wstępna (up-front payment) wyrażona jako kwota netto w złotych polskich: waga 70%
Opłata licencyjna wyrażona jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii: waga 20%
Opłata licencyjna wyrażona jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę: waga 10%

Do każdego z kryteriów w powyższej tabeli została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.

Ogólna ocena rozpatrywanej oferty (S) będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:
S = OUFP + OLK + OLTZ,
gdzie:
OUFP – jest liczbą punktów z tytułu oceny kryterium opłaty wstępnej (up-front payment) wyrażonej jako kwota netto w złotych polskich,
OLK – jest liczbą punktów z tytułu oceny kryterium opłaty licencyjnej wyrażonej jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii,
OLTZ – jest liczbą punktów z tytułu oceny kryterium opłaty licencyjnej wyrażonej jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę,

przy czym sposób określenia punktów będzie następujący:


gdzie:
OUFPB jest opłatą wstępną (up-front payment) wyrażoną jako kwota netto w złotych polskich   w ramach oferty badanej,
OUFPN jest opłatą wstępną (up-front payment) wyrażoną jako kwota netto w złotych polskich będącą najwyższą taką wartością wśród wszystkich rozpatrywanych ofert;gdzie:
OLKB jest opłatą licencyjną wyrażoną jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii   w ramach oferty badanej,
OLKN jest opłatą licencyjną wyrażoną jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii będącą najwyższą taką wartością wśród wszystkich rozpatrywanych ofert;

 
gdzie:
OLTZB jest opłatą licencyjną wyrażoną jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę w ramach oferty badanej,
OLTZN jest opłatą licencyjną wyrażoną jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę będącą najwyższą taką wartością wśród wszystkich rozpatrywanych ofert.

Zamawiający wybierze spośród wszystkich rozpatrywanych ofert taką, która uzyska najwyższą ocenę (S), będącą sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria zgodnie z opisaną w niniejszym punkcie metodologią.
b) W przypadku zaproponowania przez kilku oferentów równych sum zgodnie z ust. 1 powyżej, ogłoszone zostanie dodatkowe Zaproszenie do składania ofert, skierowanie do oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

V. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VI. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyniku postępowania oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie.

VII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY UDZIELENIA LICENCJI
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa licencyjna w terminie 30 dni od daty powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze.

VIII. LICENCJA, KTÓRA JEST PRZEDMIOTEM ZBYCIA

Przedmiotem zbycia jest licencja uprawniająca do komercyjnego wykorzystania technologii objętej zgłoszeniem patentowym pt.:
„A method of manufacturing foamed, amorphous, non-flammable insulating materials” (PCT/PL2012/050011).

IX. WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LICENCJI

Licencja zostanie udzielona na następujących warunkach:
a) licencja wyłączna uprawniająca do komercyjnego wykorzystania wynalazku na wszystkich polach zastosowań, ograniczona czasowo do 99 lat, nieograniczona terytorialnie,
b) udzielenie licencjobiorcy prawa do opracowania technologii zależnych z jednoczesnym pokryciem przez licencjobiorcę wszystkich kosztów opracowania i ochrony patentowej technologii zależnych,
c) przyznanie licencjobiorcy prawa do udzielania sublicencji,
d) opłata wstępna (up-front payment) z tytułu nabycia licencji wyrażona jako kwota netto polskich złotych,
e) opłata licencyjna  wyrażona jako % przychodu netto uzyskanego przez licencjobiorcę z komercjalizacji przedmiotowej technologii,
f) opłata licencyjna wyrażona jako % przychodu netto uzyskanego z komercjalizacji technologii zależnych opracowanych przez licencjobiorcę,
g) zobowiązanie licencjobiorcy (z prawem przeniesienia zobowiązania na sublicencjobiorcę) do wszczęcia procedury ochrony prawnej (na koszt własny lub sublicencjonobiorcy) przedmiotowego wynalazku co najmniej na terytorium krajów objętych porozumieniem European Patent Convention.

Zapraszający ma prawo, bez podania przyczyn:
a) odstąpić od zbycia licencji,
b) przedłużyć termin składania ofert.
Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) zostanie złożona po terminie,
b) nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres