Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Zaproszenie do realizacji projektów kluczowych: NanoMat i BioMed

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna kolejny etap swojego funkcjonowania. Uruchamiamy realizację dwóch wielkich programów badawczych w obszarze nanotechnologii i biomedycyny, które pozwolą skierować do środowiska akademickiego środki rzędu 200 mln zł w latach 2009-2014. Prowadzimy też intensywne prace nad rekonstrukcją Kampusu Pracze - największej polskiej naukowo-innowacyjnej inwestycji infrastrukturalnej najbliższych lat. Projekty te stanowią praktyczną realizację ambitnego wrocławskiego Programu EIT+ stanowiąc jednocześnie szansę na znaczące wsparcie badań, zapewnienia nowych miejsc pracy dla naukowców z Polski i z zagranicy i zapewnienia stypendiów doktoranckich najmłodszym badaczom.

Projekty te przygotowywały przez wiele miesięcy interdyscyplinarne zespoły pracowników akademickich wrocławskich uczelni oraz instytutów PAN, opierając się na udokumentowanych specjalnościach wrocławskiego środowiska naukowego oraz sektora innowacyjnych przedsiębiorstw. Wiele seminariów i konferencji, których rezultatem są oba projekty, organizowano i finansowano początkowo w ramach projektów Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, a następnie przez Miasto Wrocław w czasie opracowywania strategicznego programu EIT+. Od maja 2007 rolę koordynatora i realizatora tych działań przejęła powstająca spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Inicjatorzy i autorzy tego bezprecedensowego w skali naszego Kraju przedsięwzięcia, angażując swój czas  w przygotowanie projektów, głęboko wierzyli w to, że przyczynią się one znacząco do wzrostu potencjału i konkurencyjności naszego środowiska naukowego m.in. przez integrację wiedzy z rozmaitych dyscyplin naukowych i wielu uczelni oraz zaproszenie znaczących badaczy z innych regionów Polski i z zagranicy zainteresowanych współdziałaniem w realizacji tych projektów. Szczególnie istotnym elementem programu EIT+ jest jego aspekt integracyjny dla całego akademickiego środowiska Wrocławia. Pomimo tego, że projekty dopiero są uruchamiane, napotykają one na bardzo duże zainteresowanie w Polsce i za granicą, co tylko potwierdza możliwość osiągnięcia tak zarysowanych, ambitnych celów.

Projekty NanoMat oraz BioMed   przeszły pozytywną procedurę weryfikacyjną, w wyniku której  Spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisała z MNiSW umowy o dofinansowanie. W  związku z wytycznymi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zadania badawcze muszą być realizowane przez wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zapewniający zachowanie  zasad uczciwej konkurencji  oraz równe traktowanie wykonawców. Konieczność stosowania przy wyborze wykonawcy ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdzona została opinią wydaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wynika z wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Mechanizm ten powoduje, że zainteresowane zespoły badawcze mogą dowolnie tworzyć konsorcja i międzyuczelniane grupy - włączając w to zespoły z innych ośrodków Polski oraz gości z zagranicy - tak, żeby jak najlepiej wykonać opisane zadania.

Program zawarty w obu projektach kluczowych kierowany  jest na równych zasadach do wszystkich zainteresowanych, w tym do wrocławskiego środowiska naukowego. Ponieważ obejmuje on zagadnienia, w których wrocławskie środowisko naukowe reprezentuje wysoki poziom krajowy i liczy się w skali międzynarodowej , jak największy udział najlepszych zespołów badawczych z wszystkich wrocławskich uczelni i instytutów PAN do ogłaszanych przez Spółkę przetargów jest warunkiem koniecznym do realizacji celu, dla którego stworzono program EIT+ oraz utworzono Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Zarząd Spółki deklaruje pełną transparentność zasad prowadzenia zadań badawczych oraz ich finansowania. Jest to naszym statutowym obowiązkiem wobec zespołów naukowych, udziałowców Spółki oraz społeczeństwa, gdyż realizowany program finansowany jest ze środków publicznych. W tym kontekście Zarząd wyjaśnia niniejszym, że różnice w wartościach budżetów zapisanych w projektach oraz zawartych w ogłaszanych przetargach na wykonywanie zadań badawczych wynikają z faktu, że większość kosztów zarządzania projektami poniesie Spółka. Do tej pory te czynności obciążały administrację uczelni i instytutów badawczych oraz samych badaczy występujących o granty.

Po konsultacji z kierownikami zadań badawczych, Zarząd określił wartość prowadzonych zadań w drugim etapie - tj. po uruchomieniu Kampusu Pracze - na ok. 20%. Oznacza to, że odpowiednie sumy zostały zarezerwowane w budżecie Spółki na realizację zadań w latach 2012-2014, gwarantując tym samym trwałość projektów wymaganą przez przepisy unijne. Spółka jest również zobowiązana do zagwarantowania finansowego zadań wspólnych dla całego projektu (np. koszty konferencji, wydawnictw, ochrony patentowej, delegacji).

Spółka, zgodnie z zapisami umowy o jej utworzeniu, jest instytucją non-profit. Jednocześnie, ponieważ WCB EIT+ jest spółką prawa handlowego, obowiązują nas bardzo ostre rygory dotyczące procedur oraz wszelkich przepływów finansowych. Ponadto, Spółka musi dbać w równej mierze o interesy wszystkich jej udziałowców, co oznacza identyczność procedur wobec wszystkich osób i zespołów startujących w procedurach przetargowych. Pragniemy podkreślić, że zasady o jakich wyżej mowa, jak również treść umowy pomiędzy EIT+ i realizatorami zadań ogłoszona w ramach przetargów ustalane były przez wiele miesięcy we wspólnym gronie przedstawicieli uczelni i instytutów - twórców założeń merytorycznych programu EIT+.

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gorąco zachęca i prosi naukowców ze wszystkich wrocławskich uczelni i instytutów naukowo-badawczych o włączenie się do realizacji Programu EIT+. Ten unikalny w skali regionalnej program ma szansę stać się wizytówką naszego Miasta stawiającego na rozwój nauki i innowacji w jego strategii rozwojowej.

Cały dorobek naukowy i innowacyjny powstały w wyniku realizacji programu staje się automatycznie dorobkiem ich twórców oraz ich instytucji macierzystych, podobnie jak i działalność samej Spółki utworzonej zgodną decyzją jej udziałowców akademickich i samorządowych. Sukces w realizacji programu będzie nie tylko źródłem satysfakcji bezpośrednich twórców i WCB EIT+, ale w równej mierze jego instytucjonalnych udziałowców akademickich i samorządowych, stając się tym samym ich historycznym dorobkiem.

 

Zarząd Spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wrocław, listopad 2009

                                                                                 

 

Czy wiesz, że ...

Turritopsis nutricula (gatunek stułbiopława) posiadający zdolność całkowitego powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej, co potencjalnie daje mu biologiczną nieśmiertelność. Jednym z celów projektów BioMed jest opracowanie nowych leków przedłużających życie...

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres