Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Wytypowano gen, który może zmienić leczenie raka piersi

Od 2011 r. prof. Piotr Dzięgiel, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz sin­ga­pur­skim Acu­men Re­se­arch La­bo­la­to­ries PTE LTD prowadzi projekt pn. „Pro­fil eks­pre­sji genów dla okre­śle­nia le­ko­opor­no­ści no­wo­two­rów pier­si”. Jego zespół właśnie wytypował gen, który może mieć wpływ na skuteczność leczenia chemioterapią przy raku piersi.

Wyniki naukowców w ramach prowadzonego projektu są na tyle ciekawe i obiecujące, że złożono również wniosek do urzędu patentowego. To oznacza, iż prace nad projektem będą dalej prowadzone.

Zdaniem prof. Piotra Dzięgiela - To do­pie­ro po­czą­tek góry lo­do­wej, dla­te­go do­ko­na­li­śmy zgło­sze­nia pa­ten­to­we­go i pro­wa­dzi­my na­stęp­ne ba­da­nia. Jest jesz­cze da­le­ka droga do tego, by można było efek­ty na­szych usta­leń wy­ko­rzy­stać do badań kli­nicz­nych.

W czasie badań po­rów­ny­wa­no przy­pad­ki, które do­brze reagowały na le­cze­nie che­mio­te­ra­pią z przy­pad­ka­mi, które źle znosiły tę formę le­cze­nia. Dopiero po prze­ba­da­niu ponad 20 ty­się­cy genów zo­stał wy­ty­po­wa­ny jeden gen (pro­lac­tin idu­ci­ble pro­te­in), który może mieć wpływ na efek­ty le­cze­nia. Współpraca z laboratorium w Singapurze polegała przede wszystkim na tym, że zespół profesora dostarczył ma­te­riał do badań, które otrzy­ma­ł w ra­mach współ­pra­cy z Za­kła­dem Pa­to­lo­gii No­wo­two­rów In­sty­tu­tu On­ko­lo­gii w Kra­ko­wie. Następnie na­ukow­cy z Sin­ga­pu­ru do­ko­na­li ty­po­wa­nia, a polscy naukowcy po­twier­dzi­li­ wy­ni­ki tych badań.

Rak pier­si jest naj­częst­szym no­wo­two­rem wy­stę­pu­ją­cym u ko­biet. W Pol­sce sta­no­wi 22 proc. wszystkich za­cho­ro­wań na no­wo­two­ry zło­śli­we wśród kobiet.  

 

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres