Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Technologie Dla biznesu Oferta Projekty naukowe - zasady biznesowe Dla nauki Forum A2B Oferta Korzyści Formy współpracy Nabór ekspertów Ramowe zasady funkcjonowania Przystąpienie

RAMOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

Preambuła


Rozwój współczesnej gospodarki w znakomitym stopniu uzależniony jest od innowacyjnych rozwiązań systematycznie wdrażanych we wszystkich gałęziach przemysłu. Jednakże od wielu lat, z jednej strony obserwuje się narastające zapotrzebowanie na nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw walczących o przewagę konkurencyjną, z drugiej strony brak zdolności przetworzenia realnych osiągnięć nauki w produkty, możliwe do zastosowania bezpośrednio w przemyśle.

W związku z tym, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (WCB EIT+) opracowało specjalistyczny mechanizm kojarzenia potrzeb badawczych, rozwojowych i produktowych przedsiębiorstw oraz oferty możliwości prowadzenia badań ze strony zespołów naukowych w całym kraju.

Model współpracy pomiędzy WCB EIT+ i przedsiębiorcami oraz komercjalizacji wyników prac badawczych został zaakceptowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 lutego 2011 roku oraz został opracowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przekazanymi w pismach z dnia 30 listopada 2011 roku oraz z dnia 22 maja 2012 roku.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz unijną inicjatywę budowy platform technologicznych, Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w dniu 3 marca 2011 podjął uchwałę o utworzeniu Forum Academia2Business (FORUM A2B) działającego w obszarze Nanotechnologii oraz Life Science. Działalność Forum A2B  może być rozszerzana na inne obszary badawcze w wyniku pozyskiwania przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ środków finansowych na realizację projektów badawczo-rozwojowych z alternatywnych źródeł finansowania.

Niniejszy dokument określa cele oraz zasady funkcjonowania Forum Academia2Business (akronim: Forum A2B).

§1
Podstawa prawna


1. Na mocy uchwały Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w dniu 3 marca 2011 roku  utworzono Forum Academia2Business w zakresie Nanotechnologii oraz Life Science w skrócie nazywane Forum A2B.
2. Organizatorem Forum A2B jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ z siedzibą we Wrocławiu. Forum A2B jest prowadzone oraz zarządzane przez WCB EIT+.
3. Siedzibą Forum A2B jest siedziba WCB EIT+.

§2
Cele działalności Forum A2B


Do podstawowych celów działalności Forum A2B należy:
1. Integracja kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych, w szczególności z sektora Nanotechnologii i Life Science, a także wymiana myśli gospodarczej, naukowej i technicznej oraz rozwijanie relacji gospodarczych pomiędzy członkami Forum A2B;
2. Opracowanie propozycji do długoterminowej strategii rozwoju polskiego rynku Nanotechnologii i Life Science;
3. Określanie krótkoterminowych celów działania Forum A2B o charakterze priorytetowym;
4. Podnoszenie świadomości uczestników Forum A2B i całego społeczeństwa co do rynkowych uwarunkowań badań naukowych oraz korzyści gospodarczych i społecznych płynących z inwestycji w innowacje;
5. Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć wdrożeniowych, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań;
6. Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii;
7. Popularyzacja, promocja i upowszechnianie wiedzy, w szczególności z dziedzin Nanotechnologii i Life Science;
8. Identyfikacja potrzeb badawczych przedsiębiorców w sektorach Nanotechnologii oraz Life Science;
9. Identyfikacja potencjału badawczo-rozwojowego w środowiskach naukowych możliwego do wykorzystania w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w przemyśle;
10. Rozwijanie współpracy międzynarodowej i promocja osiągnięć polskich naukowców i przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

§3
Zasady członkowstwa w Forum A2B


1. Forum A2B ma charakter otwarty, co oznacza, iż jego członkiem może zostać każdy podmiot, a w szczególności podmioty gospodarcze zainteresowane wdrożeniem technologii z obszaru sektora Nanotechnologii oraz Life Science, które prześlą do WCB EIT+ wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy, 2 egzemplarze podpisanych Ramowych Zasad Funkcjonowania Forum A2B oraz 2 egzemplarze podpisanej Umowy o Współpracy i po wydaniu przez Komitet Sterujący Forum A2B stosownej zgody otrzymają decyzję o przyjęciu w poczet członków Forum A2B.
2. Strona przystępująca do Forum A2B wyznaczy osobę upoważnioną do jej reprezentowania oraz do kontaktów roboczych (osobę kontaktową), która wskazana zostanie w Umowie o Współpracy. W przypadku zmiany osoby kontaktowej, Strona zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania stosownej informacji Koordynatorowi Forum A2B.
3. Członkiem Forum A2B nie może być podmiot, który znajduje się bądź znalazł się w jednej z następujących sytuacji:
3.1. członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
3.2. podmiot posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;
3.3. podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
4. Członkostwo w Forum A2B ustaje na skutek złożenia przez podmiot będący członkiem Forum A2B lub przez WCB EIT+ pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Współpracy w ramach Forum A2B, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na realizację zobowiązań wynikających z innych umów podpisanych pomiędzy WCB EIT+ i tymże podmiotem.
5. Powodem rozwiązania Umowy o Współpracy z członkiem Forum A2B przez WCB EIT+ może być wyłącznie:
5.1. Zakończenie działalności Forum A2B zgodnie z § 14 Ramowych Zasad Funkcjonowania Forum A2B
5.2. Znalezienie się podmiotu (członka Forum A2B) w jednej z sytuacji wymienionych w § 3 ust. 3
5.3. Nieprzestrzeganie przez podmiot (członka Forum A2B) postanowień Umowy o Współpracy, w tym postanowień Ramowych Zasad Funkcjonowania Forum A2B.

§4
Obowiązki członków Forum A2B


Do obowiązków członków Forum A2B należy:
1. Współdziałanie w zakresie realizacji celów Forum A2B;
2. Dzielenie się z innymi członkami Forum A2B doświadczeniami zdobytymi w działalności gospodarczej, naukowej i komercjalizacyjnej - w sposób nie naruszający ich praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej;
3. Współdziałanie w tworzeniu koncepcji, rozwiązań i strategii urynkowienia badań naukowych oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki;
4. Zachowywanie należytej staranności w realizacji działań podejmowanych przez Forum A2B;
5. Przestrzeganie zasad lojalności wobec członków Forum A2B;
6. Zachowywanie w tajemnicy informacji poufnych związanych z działalnością Forum A2B, na podstawie podpisanych odrębnie z WCB EIT+ umów o zachowaniu poufności.

§5
Prawa członków Forum A2B

 
Członkowie Forum A2B mają możliwość:
1. Dostępu do specjalistycznych szkoleń, seminariów, materiałów i publikacji wydawanych w ramach działalności Forum A2B;
2. Rozwijania kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz przedstawicielami środowisk naukowych zrzeszonych w Forum A2B;
3. Współtworzenia programu działania i priorytetów Forum A2B poprzez składanie wolnych wniosków do Komitetu Sterującego;
4. Udziału w spotkaniach B2B z partnerami biznesowymi oraz A2B zespołami naukowymi, inicjowanymi i organizowanymi przez WCB EIT+, mającymi na celu kreowanie nowych inicjatyw badawczych ukierunkowanych na komercjalizację i wdrożenie wyników badań;
5. Udziału w konkursach ofert ogłaszanych przez WCB EIT+, w ramach Forum A2B, na komercjalizację i gospodarcze wykorzystanie wyników badań, które powstaną w wyniku podejmowanych przez członków Forum A2B oraz WCB EIT+ wspólnych przedsięwzięć B+R (poprzez rozwinięcie proponowanych technologii w kierunku ich aplikacji w praktyce gospodarczej), współfinansowanych przez WCB EIT oraz członka Forum A2B.
6. Wpływania na strukturę organizacyjną i wybór Komitetu Sterującego Forum A2B poprzez składanie wolnych wniosków do Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+;
7. Proponowania Komitetowi Sterującemu Forum A2B przyjęcia innych podmiotów z kręgu swojego oddziaływania gospodarczego jako potencjalnych członków;
8. Posługiwania się oficjalnym logo Forum A2B w ramach promocji swojego przedsiębiorstwa.

§6
Warunki uczestnictwa członków Forum A2B we wspólnych przedsięwzięciach B+R


1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest beneficjentem projektów badawczych, w tym projektów Nanomat i Biomed, jak również projektu infrastrukturalnego „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów WCB EIT+”. Nowobudowane zaplecze laboratoryjne będzie bazą realizowanych projektów badawczych. W ramach Forum Academia2Business (Forum A2B) Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, w tym przedsiębiorców. Zaproszenie ma na celu takie ukierunkowanie badań, aby odpowiadały bezpośrednim potrzebom badawczym przedsiębiorców. Wyniki prowadzonych badań powinny pomóc przedsiębiorcom wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty. Jednym z zasadniczych celów działania Forum Academia2Business jest identyfikowanie potrzeb badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw i wspólne realizowanie prac badawczo –rozwojowych. Wspieranie działalności badawczo – rozwojowej oraz wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarce realizowane jest przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ poprzez współfinansowanie badań i komercjalizację wyników badań w przedsiębiorstwach.
2. Do uczestnictwa w realizacji współfinansowanych przez WCB EIT+ projektów badawczo – rozwojowych uprawnione są podmioty będące członkami Forum Academia2Business (Forum A2B), które podpisały stosowną Umowę o Współpracy w ramach Forum A2B.
3. Podmiot (członek Forum A2B) może udostępnić Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ rozwiązanie techniczne lub technologiczne lub inne informacje naukowe stanowiące jego własność intelektualną lub wiedzę chronioną przez utajnienie do korzystania przez określony czas w celu przeprowadzenia analizy pozwalającej na określenie przydatności tego rozwiązania lub informacji naukowych do badań podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia B+R. Jeśli będzie to wymagane, przed wymienionym wyżej udostępnieniem pomiędzy członkiem Forum A2B oraz Wrocławskim Centrum Badań EIT+ podpisana zostanie stosowna Umowa o Zachowaniu Poufności.
4. W zależności od środków finansowych, którymi dysponuje WCB EIT+ na uruchamianie wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, oferty członków Forum A2B na komercjalizację i gospodarcze wykorzystanie wyników badań są składane w trybie konkursowym (jeśli WCB EIT+ współfinansuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ze środków publicznych, jak w przypadku projektów badawczych NanoMat i BioMed) lub pozakonkursowym (poprzez wspólne złożenie wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych na konkursy ogłaszane przez inne instytucje – NCBiR, NCN, NOT, etc. lub w przypadku, gdy WCB EIT+ współfinansuje wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ze środków własnych).
5. W przypadku konkursowej procedury wyboru ofert członków Forum A2B na wspólną realizację projektów B+R i komercjalizację wyników badań, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ogłasza na Forum Academia2Business konkursy ofert na komercjalizację i gospodarcze wykorzystanie wyników badań, które powstaną w wyniku realizacji zadań badawczych (współfinansowanych przez WCB EIT+ oraz członka Forum Academia2Business) poprzez rozwinięcie proponowanych technologii w kierunku ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Do wzięcia udziału w  konkursach uprawnione są wyłącznie podmioty, które podpisały Umowę o Współpracy w ramach Forum A2B. Wybór konkretnych projektów do realizacji we współpracy z podmiotem zrzeszonym w Forum A2B następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej biznesowo oferty, dokonanego na podstawie obiektywnych kryteriów. Każdy podmiot, zrzeszony w Forum A2B, ma prawo zgłosić chęć podjęcia wspólnej realizacji prac badawczych o określonej tematyce.
6. Propozycje współfinansowanych projektów B+R wraz z ofertami na komercjalizację wyników badań są przygotowywane przez członków Forum A2B zgodnie z wytycznymi  Zespołu Projektowego WCB EIT+ (powołanego przez Komitet Sterujący Forum A2B w celu obsługi procedury konkursowego),  przy wykorzystaniu karty Prospektu Projektu i są przedkładane do oceny Komitetu Sterującego.
7. Komitet Sterujący w ramach konkursu lub okresowo w przypadku pozakonkursowego trybu rozpatrywania ofert dokonuje ewaluacji i kwalifikacji wniosków (składanych w formie Prospektów Projektów) z propozycjami projektów B+R kończących się komercjalizacją wyników badań oraz tworzy listę rankingową projektów ze wskazaniem projektów zakwalifikowanych do realizacji.
8. Zakwalifikowany do realizacji projekt badawczo-rozwojowy jest przedmiotem Umowy o Realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia B+R zawieranej pomiędzy podmiotem oraz Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
9. Przebieg Umowy o Realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia B+R jest kontrolowany okresowo przez przedstawicieli stron umowy wyznaczonych do zarządzania projektem. Poza okresowymi raportami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu strony Umowy mają w każdym momencie realizacji projektu prawo wglądu w dokumentację przebiegu prac.
10. Strony Umowy o Realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia B+R zobowiązane są do sporządzenia raportu końcowego, przedstawiającego wyniki prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, oraz rozliczenia kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy.
11. W następstwie zakończenia realizacji Umowy o Realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia B+R podmiot oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zobowiązani są do oceny przydatności wyników prac i podjęcia decyzji o sposobie gospodarczego wykorzystania wyników projektu badawczo-rozwojowego.
12. Niezależnie od wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach Forum A2B Wrocławskie Centrum Badań EIT+ może udostępniać członkom Forum A2B laboratoria i inną infrastrukturę do przeprowadzenia określonych badań, jak również wykonywać na zlecenie członków Forum A2B usługi badawcze na zasadach komercyjnych, w zamian za uzgodnione wynagrodzenie.  Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w odrębnych umowach.

§ 7
Lista Własności Intelektualnej Członków Forum A2B


1. Zawierając Umowę o Współpracy podmiot (członek Forum A2B) może oznaczyć określoną własność intelektualną jako jemu przysługującą poprzez wpisanie jej na Listę Własności Intelektualnej Członków Forum A2B prowadzoną przez WCB EIT+.
2. Lista Własności Intelektualnej Członków Forum A2B może być aktualizowana poprzez wpisywanie lub usuwanie pozycji z listy na żądanie członków Forum A2B. Osobami upoważnionymi do zgłaszania aktualizacji Listy Własności Intelektualnej są:
a) Ze strony WCB EIT+: Koordynator Forum A2B
b) Ze strony członka Forum A2B : uprawniona osoba do kontaktów, wskazana w Umowie o Współpracy
3. W wyniku realizacji Umowy o Współpracy podmiot (członek Forum A2B) i WCB EIT+ mogą prowadzić negocjacje dotyczące warunków wzajemnego udostępnienia lub udostępnienia innym członkom Forum A2B określonego przedmiotu własności intelektualnej zgłoszonej na Listę Własności Intelektualnej Członków Forum A2B w drodze przeniesienia praw własności lub upoważnienia do korzystania w ograniczonym zakresie. W szczególności podmiot (członek Forum A2B) może udzielić WCB EIT+ nieodpłatnej licencji do korzystania z określonego przedmiotu własności intelektualnej stanowiącej własność podmiotu w zakresie przeprowadzenia przez WCB EIT+ analizy mającej na celu określenie przydatności tego przedmiotu własności intelektualnej do badań w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego.
4. Podmiot (członek Forum A2B) zgłaszający własność intelektualną na Listę Własności Intelektualnej Członków Forum A2B działając w dobrej wierze oświadcza członkom Forum A2B, że jego prawa są zgłoszone poprawnie, nie wygasły i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Oświadczenie niniejsze obejmuje zwolnienie członków Forum A2B  w pełnym zakresie od odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać wobec osób trzecich z tytułu korzystania z własności intelektualnej zgłoszonej na Listę Własności Intelektualnej Członków Forum A2B. W szczególności Strona zgłaszająca- naruszająca prawa osób trzecich zwolni innych członków Forum A2B z odpowiedzialności i  zobowiązuje się ponieść  wszelkie koszty związane z naruszeniem praw osób trzecich oraz zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wstąpić do procesu jako strona, a o ile nie będzie to możliwe przystąpić do procesu na prawach strony w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanym z dochodzeniem przez osobę trzecią swoich praw do własności intelektualnej zgłoszonej na Listę Własności Intelektualnej Członków Forum A2B.
5. Jeżeli w wyniku współdziałania podmiotu (członka Forum A2B) oraz WCB EIT+ na podstawie Umowy o Współpracy powstanie nowa własność intelektualna (przedmioty prawa autorskiego lub przedmioty własności przemysłowej) lub przedmioty wiedzy chronionej przez utajnienie (know-how), do których prawa będą przysługiwały podmiotowi oraz WCB EIT+ łącznie, wówczas:
a) informacja o przedmiotach nowej własności intelektualnej zostanie umieszczona przez WCB EIT+ na Liście Własności Intelektualnej Członków Forum A2B
b) przedmioty wiedzy chronionej przez utajnienie (know–how) zostaną przez podmiot oraz WCB EIT+ wspólnie zdefiniowane i opisane w odrębnym dokumencie, zatwierdzonym przez podmiot i WCB EIT+, a dokument ten traktowany będzie jako informacja poufna, która podlegać będzie regulacjom dotyczącym zachowania poufności i zakazu konkurencji, zawartym w odrębnych umowach podpisanych przez podmiot i WCB EIT+
c) WCB EIT+ będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia w razie złożenia przez podmiot oferty zbycia jej praw do wspólnej własności lub oferty korzystania z jej praw do wspólnej własności, która powstała w wyniku współdziałania podmiotu i WCB EIT+ na podstawie Umowy o Współpracy. Podmiot niezwłocznie zawiadomi WCB EIT+ o treści umowy warunkowej przeniesienia praw lub korzystania z praw zawartej z osobą trzecią, przy czym za skuteczne zawiadomienie WCB EIT+ uznaje się pokwitowanie przez WCB EIT+ przyjęcia zawiadomienia w formie pisemnej. WCB EIT+ przysługuje prawo realizacji prawa pierwszeństwa nabycia w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia zawiadomienia. O zachowaniu terminu realizacji prawa decyduje data pokwitowania przez podmiot przyjęcia zgłoszenia żądania WCB EIT+ nabycia praw do wspólnej własności należących do podmiotu, przy czym zgłoszenie powinno zostać złożone w formie pisemnej.
d) WCB EIT+ będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa publikacji na stronie internetowej WCB EIT+ lub w wybranym czasopiśmie naukowym informacji o przedmiotach nowej własności intelektualnej, jak również prawo do rozpowszechniania informacji o  przedmiotach nowej własności intelektualnej poprzez konferencje, seminaria oraz za pomocą innych ogólnie przyjętych metod. Publikacje oraz rozpowszechnianie informacji o przedmiotach nowej własności intelektualnej nie może naruszać praw majątkowych i innych interesów podmiotu oraz WCB EIT+, jak również wspólnego interesu gospodarczego podmiotu oraz WCB EIT+. WCB EIT+ zobowiązuje się każdorazowo uzyskiwać zgodę podmiotu na treść publikacji. Podmiot nie może odmówić wydania publikacji, ma jednak prawo do wystąpienia jako współautor publikacji oraz do modyfikacji treści publikacji tak, aby nie naruszała ona praw majątkowych oraz interesów podmiotu. Odpowiedź podmiotu na wniosek WCB EIT+ dotyczący akceptacji przez podmiot treści publikacji powinna zostać przesłana do WCB EIT+ w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty otrzymania wniosku o akceptację przesłanego z WCB EIT+. Korespondencja dotycząca akceptacji publikacji powinna być prowadzona pomiędzy podmiotem i WCB EIT+ w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru, a o terminach otrzymania pisma decyduje pokwitowanie odbioru pisma przez adresata.
e) WCB EIT+ będzie przysługiwało prawo do prowadzenia dalszych badań i prac rozwojowych na podstawie nowej własności intelektualnej i przedmiotów wiedzy chronionej przez utajnienie (know-how). Prawo to nie zostanie naruszone w przypadku przeniesienia praw własności do nowej własności intelektualnej i przedmiotów wiedzy chronionej przez utajnienie (know-how) przysługujących WCB EIT+ na podmiot lub przeniesienia praw własności do nowej własności intelektualnej i przedmiotów wiedzy chronionej przez utajnienie (know-how) przysługujących WCB EIT+ lub podmiotowi na stronę trzecią. Wymagane jest zawarcie adekwatnych zapisów gwarantujących prawo  WCB EIT+ do prowadzenia dalszych badań i prac rozwojowych na podstawie nowej własności intelektualnej i przedmiotów wiedzy chronionej przez utajnienie (know-how) w odnośnych umowach podpisywanych ze stronami trzecimi.

§8
Ograniczenie wzajemnych zobowiązań i odpowiedzialności


1. Przystąpienie do Forum A2B nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych pomiędzy jego Stronami (członkami Forum A2B oraz WCB EIT+). Strony zobowiązane są nie podejmować działań, które mogą zrodzić skutki finansowe lub prawne dla którejkolwiek ze Stron bez jej wyraźniej pisemnej zgody.
2. Każdy z członków Forum A2B ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania lub zaniechania, nie obciążając ich skutkami pozostałych członków Forum A2B oraz WCB EIT+, chyba, że inaczej postanowiono w ramach odrębnej umowy lub porozumienia.
3. Przystąpienie do Forum A2B w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron poza Forum A2B oraz innych relacji pomiędzy członkami Forum A2B, jeżeli odrębnie podpisane umowy (w tym umowy o zachowaniu poufności) nie stanowią inaczej.
4. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania poszczególnych członków Forum A2B, w wyniku których:
4.1 doszło do naruszenia zobowiązań umownych lub regulacji prawnych związanych z obowiązkiem zachowania poufności;
4.2 doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji;
4.3 powstała szkoda po stronie innych członków Forum A2B.                

§9
Struktura organizacyjna Forum A2B


1. Forum A2B nie posiada osobowości prawnej.
2. Organami Forum A2B są  Komitet Sterujący Forum A2B  i Koordynator Forum A2B.

§10
Komitet Sterujący Forum A2B


1. Komitet Sterujący Forum A2B, kierujący pracami Forum A2B, składa się z wybranych przez Zarząd WCB EIT+ przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz panelu niezależnych zewnętrznych ekspertów, którzy mogą zostać powołani w razie potrzeby do oceny wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (Prospektów Projektów), opracowywanych w ramach działalności Forum A2B i będących wynikiem współpracy członków Forum A2B z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
2. Zarząd WCB EIT+ powołuje i odwołuje członków Komitetu Sterującego Forum A2B.
3. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
3.1. Wyznaczanie obszarów strategicznych i kierunków działania Forum A2B;
3.2. Decydowanie o przyjęciu bądź wykluczeniu członków Forum A2B, z zastrzeżeniem kompetencji Zarządu WCB EIT+ w tym zakresie;
3.3. Zatwierdzanie strategii działania Forum A2B;
3.4. Powoływanie grup roboczych (w tym Zespołów Projektowych) i doradczych (w tym zewnętrznych ekspertów) do realizacji zaplanowanych działań;
3.5. Podejmowanie decyzji o otwieraniu konkursów ofert na komercjalizację i gospodarcze wykorzystanie wyników badań, które powstaną w wyniku podejmowanych przez członków Forum A2B oraz WCB EIT+ wspólnych przedsięwzięć B+R
3.6. Ewaluacja i ocena ofert (Prospektów Projektów) oraz opracowanie listy rankingowej Prospektów Projektów, które wpływają w ramach konkursów
3.7. Podejmowanie decyzji o otwieraniu wspólnych przedsięwzięć B+R (realizowanych w ramach Umów o Realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia B+R) po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Wrocławskiego Centrum  EIT+
3.8. Zatwierdzanie planów działań oraz planów promocji Forum A2B, na wniosek Koordynatora Forum A2B.
4. Komitet Sterujący podejmuje działania w formie decyzji.
5. Decyzje Komitetu Sterującego wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oraz obecności co najmniej 50% członków Komitetu Sterującego.
6. Komitet Sterujący zatwierdza przyjęcie nowych członków Forum A2B na podstawie otrzymanych Formularzy Zgłoszeniowych oraz podejmuje decyzje o uruchomieniu wspólnych przedsięwzięć B+R na podstawie oceny Prospektów Projektów. W obydwu procesach obowiązuje zasada równego traktowania wszystkich podmiotów zgłaszających akces do Forum A2B oraz równego traktowania członków Forum A2B przygotowujących Prospekty Projektów.
7. Komitet Sterujący ma prawo odmówić przyjęcia do Forum A2B podmiotów, które:
7.1. nie są formalnie zarejestrowane,
7.2. pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego,
7.3. których członek organów zarządzających podmiotu bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
7.4. posiadają zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych
8. Kadencja Komitetu Sterującego trwa 2 lata.
9. Komitet Sterujący może liczyć od 3 do7 członków, z zastrzeżeniem, że w składzie znajduje się 3 członków stałych reprezentujących WCB EIT+ oraz przedstawiciele (zewnętrzni eksperci) reprezentujący obszary Nanotechnologii oraz Life Science.
10. Siedziba Forum A2B jest równocześnie siedzibą Komitetu Sterującego Forum A2B.

§11
Koordynator Forum A2B


1. Do obowiązków Koordynatora Forum A2B należy:
1.1. Opracowywanie planów działań oraz planów promocji Forum A2B zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego oraz nadzór nad realizacją wymienionych wyżej planów za pomocą środków (finansowych i innych) zaakceptowanych przez Zarząd WCB EIT+;
1.2. Utworzenie efektywnego systemu komunikacji pomiędzy członkami Forum A2B;
1.3. Informowanie członków Forum A2B o
1.3.1. otwarciu konkursów oraz o wynikach konkursów,
1.3.2. inicjatywach szkoleniowych i benchmarkingowych organizowanych przez WCB EIT+
1.3.3. zdarzeniach (konferencjach, seminariach, etc.), które odbywać się będą pod auspicjami WCB EIT+
1.3.4. zebraniach członków Forum A2B
1.3.5. materiałach i publikacjach wydawanych przez Forum A2B i dostępnych dla członków Forum A2B
1.4. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem podejmowanych przez Forum A2B projektów;
1.5. Prowadzenie obsługi administracyjnej Komitetu Sterującego.
2. Funkcję Koordynatora Forum A2B obejmuje wyznaczony przez Zarząd WCB EIT+ przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zarząd WCB EIT+ powołuje i odwołuje Koordynatora Forum A2B.
3. Siedziba Forum A2B jest jednocześnie siedzibą Koordynatora Forum A2B.

§12
Zebrania członków Forum A2B


1. Członkowie Forum A2B powiadamiani są pisemnie lub za pomocą listu elektronicznego o terminie, miejscu i porządku wspólnych zebrań członków Forum A2B, co najmniej 2 tygodnie przed ich datą. Razem z zawiadomieniem członkowie Forum A2B otrzymują agendę zebrania.
2. Wspólne zebrania członków Forum A2B oraz Komitetu Sterującego Forum A2B zwoływane są co najmniej raz w roku.
3. Wspólne zebrania członków Forum A2B mają na celu:
3.1. Prowadzenie dyskusji dotyczącej programu działania i priorytetów Forum A2B
3.2. Informowanie członków Forum A2B o planach działania Forum w kolejnym okresie czasu
3.3. Przyjmowanie wolnych wniosków składanych przez członków Forum A2B dotyczących między innymi inicjatyw podejmowanych przez Forum A2B
3.4. Integrację kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych, w szczególności z sektora Nanotechnologii oraz LifeScience, a także wymianę myśli gospodarczej, naukowej i technicznej
3.5. Prezentację rezultatów prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów inicjatyw badawczych podejmowanych wspólnie przez WCB EIT+ oraz członków Forum A2B

§13
Źródła finansowania Forum A2B


1. Wrocławskie Centrum Badań EIT + zobowiązuje się zapewnić finansowanie działalności Forum Academia2Business, co nie wyklucza uzgodnień na temat udziału członków Forum A2B w finansowaniu poszczególnych przedsięwzięć wynikających z realizacji celów Forum A2B.
2. W szczególności, w razie potrzeby, Wrocławskie Centrum Badań EIT + może finansować publikacje wyników prac członków Forum A2B powstałych w trakcie realizacji wspólnych przedsięwzięć B+R oraz organizację wyjazdów szkoleniowych, seminariów i konferencji, jeśli będzie to uzasadnione ze względu na cel realizowany przez Forum A2B.

§14
Czas trwania i zakończenie działalności Forum A2B


1. Forum A2B powołane zostaje na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Forum A2B może nastąpić decyzją Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
3. Rozwiązanie Forum A2B wiąże się z wypowiedzeniem przez WCB EIT+ Umów o Współpracy podpisanych z członkami Forum A2B. Rozwiązanie Forum A2B nie wpływa na realizację zobowiązań wynikających z odrębnych umów podpisanych pomiędzy podmiotami (członkami Forum A2B) i WCB EIT+, w tym na terminy zakończenia tych umów. Dotyczy to między innymi umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji podpisanych pomiędzy WCB EIT+ oraz podmiotami (członkami Forum A2B).

§15
Zmiany w Ramowych Zasadach Funkcjonowania Forum Academia2Business


1. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
2. Wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane w niniejszym dokumencie, tj. Ramowych Zasadach  Funkcjonowania Forum Academia2Business (Forum A2B) będą obowiązywały członka Forum A2B pod warunkiem, że zostaną przez niego zaakceptowane w formie podpisanego aneksu do Umowy o Współpracy.

Ramowe Zasady Współpracy w ramach Forum A2B - POBIERZ PLIK

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres