Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Nabór ekspertów do Forum Academia2Business

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do bazy ekspertów Forum Academia2Business prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., realizujące projekty:

  1. „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, projekt nr POIG.01.01.02-02-002/08, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy;
  2. „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”, projekt nr POIG.01.01.02-02-003/08 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy;

rozpoczyna nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert (współfinansowanych inwestycji badawczo-rozwojowych) składanych w ramach konkursów Forum Academia2Business. Ich celem jest komercjalizacja i gospodarcze wykorzystanie rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

Do zadań Ekspertów będzie należała ocena przedsięwzięć badawczo-rozwojowych składanych w ramach konkursów Forum Academia2Business pod kątem innowacyjności oraz opłacalności inwestycji w następujących branżach zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B

Górnictwo i wydobywanie

C

Przetwórstwo przemysłowe

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

F

Budownictwo

H

Transport i gospodarka magazynowa

J

Informacja i komunikacja

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S

Pozostała działalność usługowa

oraz w następujących dziedzinach nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych:

  • obszar nauk ścisłych: nauki chemiczne,
  • obszar nauk przyrodniczych: nauki biologiczne,
  • obszar nauk technicznych: nauki techniczne,
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki weterynaryjne,
  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej.

Szczegółowy opis wymaganego doświadczenia i kompetencji ekspertów oraz zasady naboru i kryteria wyboru zawarte zostały w „Procedurze naboru ekspertów Forum Academia2Business” załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszamy do składania wniosków o wpis do bazy ekspertów Forum Academia2Business. Wszystkie dokumenty aplikacyjne (wypełnioną i podpisaną kartę oceny eksperta wraz wymaganymi załącznikami), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów Forum A2B” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a aplikacje kandydatów oceniane będą na bieżąco.

Z wybranymi osobami Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisze umowę określającą zasady współpracy i wynagradzania eksperta.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki do pobrania (prawy pasek menu)

(1) Procedura Naboru Ekspertów Forum Academia2Buisness

(2) Wzór Karty Oceny Eksperta

(3) Wzór Karty Oceny Prospektu Projektu 

(4) Wzór Umowy z Ekspertem

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres