Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Interreg IVCProgram Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Celu 3 (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.


Głównym celem programu Interreg IVc jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej. Działania w ramach programu mają charakter międzyregionalny i koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk wypracowanych w danym obszarze polityki regionalnej.

Główne cele programu

Program INTERREG IVC jest realizowany w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna polityki Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013. Ogólnym celem programu INTERREG IVC, skupiającego się również na współpracy międzyregionalnej, jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku, a także wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie.

Cel ten realizowany jest poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Promując ogólnoeuropejską współpracę, INTERREG IVC wspiera władze regionalne i lokalne w postrzeganiu współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój poprzez uczenie się z doświadczeń innych. Dzięki temu, pomyślnie zrealizowane w innych regionach inicjatywy mogą być rozpowszechniane w całej Europie.

Dobre praktyki

W kontekście programu INTERREG IVC, mianem dobrych praktyk określa się inicjatywy (np. metodologie, projekty, procesy, techniki) podejmowane w ramach jednego z priorytetów tematycznych programu, które okazały się być sukcesem, oraz które można przenieść na inne obszary geograficzne. O potwierdzonym sukcesie mówi się, jeżeli dobre praktyki przynoszą namacalne i wymierne wyniki w realizacji danego celu.

Istotną zaletą projektów INTERREG IVC jest tworzenie wartości dodanej nie tylko na poziomie partnerstwa, ale również na poziomie ogólnoeuropejskim. Innymi słowy, celem projektów INTERREG IVC jest to, aby miały one ogólnoeuropejskie znaczenie. Z tego powodu, doświadczenia oraz know-how powstałe w ramach projektów INTERREG IVC mają znaczenie nie tylko dla partnerów, ale również dla jednostek nieuczestniczących w partnerstwie.

Zasięg programu

Obszarem współpracy w ramach INTERREG IVC jest całe terytorium Unii Europejskiej obejmujące 27 państw członkowskich, w tym obszary wyspowe i najbardziej oddalone. Ponadto, pełnoprawnymi członkami programu są Norwegia i Szwajcaria, program obejmuje ich terytoria, a podmioty z tych państw są mile widzianymi jego uczestnikami. Partnerzy z pozostałych krajów mogą uczestniczyć w programie na własny koszt.

Z uwagi na to, że jest to jedyny program INTERREG otwarty dla wszystkich regionów UE, zdecydowanie zaleca się, Żeby partnerstwa poszczególnych projektów miały rozległy zasięg geograficzny i wykraczały poza tradycyjne obszary współpracy programów trans granicznych i transnarodowych. Ten szeroki zasięg geograficzny partnerstwa powinien wzbogacać wymianę doświadczeń i z tego względu będzie traktowany priorytetowo w procesie wyboru projektów.

Finansowanie programu


Program INTERREG IVC jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na współfinansowanie europejskich partnerów projektów przeznaczone zostaną 302 miliony euro. Partnerzy z Norwegii i Szwajcarii będą współfinansowani przez fundusze krajowe w tych państwach. Polska jest krajem znajdującym się wśród krajów konwergencji, w związku z czym udział polskich partnerów jest współfinansowany ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu.

Pozostałe 15% poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu stanowi udział strony polskiej i jest pokrywane ze źródeł krajowych. W wypadku dolnego śląska, udział polskiej strony pokrywany jest z środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Żródła:

http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Podrecznik_IVC_25%20X%202010.pdf

http://www.ewt.gov.pl/Dokumenty/Documents/WytyczneIVCkwiecien2009.pdf

 

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres