Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

„Most nad doliną śmierci” – rozmowa prof. Jerzego Langera z redaktorem naczelnym MM Magazynu Przemysłowego

MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik typu business to business, upowszechniający najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujący znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. W rozmowie z redaktorem naczelnym prof. Jerzy Langer, Prezes EIT+, nie tylko opisał potrzebę tworzenia mostów pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem oraz ideę powołania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które określił mianem „mostu nad doliną śmierci”, ale również zdradził czytelnikom, czy czuję się jeszcze naukowcem.

- Po jednej stronie mamy przyzwoite środowisko naukowe (zwłaszcza w dziedzinie nauk mie­rzalnych: informatyka, matematyka, fizyka), a po drugiej konieczność myślenia w ten spo­sób, że na koniec badań powinien powstać produkt, który jest bądź sprzedawalny, bądź w istotny sposób zmieni świat realny, który nas otacza. „Dolina śmierci” to rozdźwięk pomię­dzy częścią tworzącą idee a częścią tworzącą realny produkt. – zauważa prof. Jerzy Langer.

Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zaznaczył w rozmowie, że przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele; to lata trudnych warunków geopolitycznych, wtórna zapaść demograficzna, rezygnacja ogromnej liczby młodych osób z kariery i pracy naukowej i emigracja zarobkowa. Profesor Jerzy Langer jest jednak zdania, że dziś sytuacja zaczyna się zmieniać. To sukces nie tylko przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ogromnych środków finansowych na sprzęt, badania oraz granaty, ale również powstałej w społeczeństwie polskim świadomości, jak ważną rolą w procesie tworzenia i urzeczywistniania nowych idei jest tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, takich jak np. Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

- Z tego powodu za­miast prostego dofinansowania uczelni, mu­siało powstać nowe miejsce, które – nie odry­wając się od korzeni – jest jednocześnie otwar­te na nową rzeczywistość. Miejsce, które nie niesie ze sobą prowincjonalnego nepotyzmu czy przestarzałej aparatury. Część z wykorzy­stywanych przez nas urządzeń jest unikatowa w skali europejskiej. – podsumowuje prof. Langer. - EIT+ powstało po to, żeby środowisko naukowe mogło odkryć karty. To znaczy: dostaniecie duże pieniądze, ale spró­bujcie tak ukierunkować swoje badania, aby na końcu można było je skomercjalizować. Nie tylko opublikować wyniki badań w specjali­stycznym czasopiśmie, ale opracować choćby wstępną technologię!

Pełen wywiad z prof. Jerzym Langerem został opublikowany w dwumiesięczniku MM Magazyn Przemysłowy nr 1-2 (144).

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres